Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” WITOLD WACIŃSKI realizuje projekt pt.
„Opracowanie i wdrożenie efektywnych mieszanek stabilizujących do posadowienia nawierzchni dróg z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania z energetyki w Gdańsku”

Wartość projektu: 1 595 807,56 zł
Dofinansowanie z UE: 982 388,69 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 1.1 Ekspansja przez innowacje
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: styczeń 2020 – październik 2022

Krótki opis projektu:
W związku z (a) koniecznością zagospodarowania popiołów z energetyki, (b) ogromnymi i wzrastającymi potrzebami inwestycyjnymi gmin na budowę dróg i koniecznością oszczędzania, (c) niewystarczającą szczelnością szczególnie gruntów spoistych narażonych na podsiąkanie kapilarne, co powoduje wysadzinowość podczas mrozów i spękania, Wnioskodawca w wyniku projektu planuje opracować unikalne receptury spoiw na bazie popiołów lotnych z konwencjonalnej energetyki z domieszkami niestosowanych dotąd materiałów tj. emulsji, wapna posodowego i sorbentów, dedykowanych dwóm typom gleb (spoistych – wysadzinowych i niespoistych – niewysadzinowych). Nowe receptury, a w konsekwencji nowe spoiwa stosowane w nowej usłudze stabilizacji dróg zapewnią wzrost jakości stabilizacji w czterech kierunkach: (a) lepszego wiązania i (b) lepszego uszczelniania, (c) mniejszej szkodliwości dla środowiska oraz (c) spowodują ograniczenie kosztu budowy dróg dla odbiorców końcowych czyli gmin i powiatów.

Kiełpino, 16.03.2020. Pragniemy poinformować, że w związku docelową procedurą wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.: Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie, rozpoczęliśmy rozeznanie rynku celem oszacowania wartości zamówienia dla ww. usługi. Wszelkie kolejne informacje, tj. zaproszenie do składania ofert, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzory ofert będą sukcesywnie publikowane na naszej stronie.

Zespół projektowy

Usługa badawcza nr 1

Kiełpino, 16.04.2020.Informujemy, że do 27.04.2020 poszukujemy wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt. Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie. Wszelkie kolejne informacje w ww. zakresie w tym zaproszenie do składania ofert na ww. usługę są dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242546

Zespół Projektowy

Kiełpino 21.04.2020. Informujemy, że w związku docelową procedurą wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.: Badania chemiczne spoiw z dodatkami zapewniającymi dodatkowe właściwości niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie, rozpoczęliśmy rozeznanie rynku celem oszacowania wartości zamówienia dla ww. usługi.

Zespół Projektowy

Kiełpino 27.04.2020. Informujemy, że dnia 27.04.2020 zakończyło się postępowanie ofertowe dot. wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt. Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 1. Wyłoniony wykonawca to:

Pracownia Drogowa Waldemar Cyske, Rotmanka, u. Borówkowa 51, 83-010 Straszyn, NIP 9570427450. Cena: 95 040 PLN brutto. Publikacja zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242546

Zespół Projektowy8

Usługa badawcza nr 5

Kiełpino, 28.05.2020.Informujemy, że do 08.06.2020 poszukujemy wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.
Badania chemiczne spoiw z dodatkami zapewniającymi dodatkowe właściwości (emulsje, wapno posodowe, sorbenty) niezbędnej do zrealizowania Etapu 1 w przedmiotowym projekcie. Wszelkie kolejne informacje w ww. zakresie w tym zaproszenie do składania ofert na ww. usługę są dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247558

Zespół Projektowy

Gdańsk 10.06.2020. Informujemy, że dnia 09.06.2020 zakończyło się postępowanie ofertowe dot. wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.  Badania chemiczne spoiw z dodatkami zapewniającymi dodatkowe właściwości (emulsje, wapno posodowe, sorbenty)  niezbędnej do zrealizowania Etapu 1. Wyłoniony wykonawca to:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań. Cena: 61 500 PLN brutto. Publikacja zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247558

Zespół Projektowy

Usługa badawcza nr 6

Kiełpino, 25.02.2021.Informujemy, że do 05.03.2021 poszukujemy wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej pt.
Ocena efektu środowiskowego stosowania prototypów spoiw 1.0 niezbędnej do zrealizowania Etapu 2 w przedmiotowym projekcie. Wszelkie kolejne informacje w ww. zakresie w tym zaproszenie do składania ofert na ww. usługę są dostępne pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34321

Kiełpino, 9.03.2021. Informujemy, że wyłoniono wykonawcę do realizacji ww. usługi. Jest nim Centrum Badawczo Wdrożeniowe Chemus sp. z o.o. Wartość usługi 26 445 zł brutto.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34321?sekcja=oferty

Publikacja częściowych wyników na konferencji krajowej

Stare Jabłonki, 24.06.2021. Poniżej przedstawiamy komunikat konferencyjny, który został opublikowany w monografii konferencji, jednocześnie pracownik projektu zaprezentował wykład w niniejszym temacie.

KONFERENCJA: PRAKTYCZNE ASPEKTY REMEDIACJI, REKULTYWACJI I REWITALIZACJI, Stare Jabłonki 20 – 23 czerwiec 2021

„Wykorzystywanie materiałów pochodzenia odpadowego do poprawy jakości i zwiększenia współczynnika nośności gleby”

Autorzy: Marek Zając1, Ksawery Kuligowski1,2, Witold Waciński1, Małgorzata Olejarczyk1, Włodzimierz Urbaniak1, Adam Cenian2, Paweł Kazimierski2

1 Przedsiębiorstwo Budowlane  ,,Waciński” Witold Waciński,

2 Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Jednym z głównych warunków do funkcjonowania prężnej gospodarki jest dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa. W latach 2004-2020 w Polsce wybudowano ponad 5 tys. km dróg i autostrad. Dla sprawnie działającej sieci drogowej, równie ważnym parametrem jak ilość, jest również jakość wykonanej drogi.

Obecnie przy budowie dróg, przed położeniem asfaltowej bądź betonowej nawierzchni należy zagęścić i ustabilizować grunt będący podstawą budowanej drogi. Istnieją dwie podstawowe metody wykonywania stabilizacji gruntu: na miejscu (in situ) oraz w węźle stacjonarnym. Metoda wykonywania stabilizacji na miejscu z uwagi na wygodę oraz niższą cenę jest stosowana najczęściej. Najpopularniejszym wykorzystywanym rodzajem spoiwa do stabilizacji jest spoiwo hydrauliczne (najczęściej cement i różne popioły). Stabilizacje takie wykonywane są na głębokości 10-50 cm, uzyskując pożądane parametry nośne. W celu ich poprawy często stosuje się różnego rodzaju chemiczne dodatki do stabilizacji, takie jak związki jonowymienne, dodatki oparte na kwasie siarkowym, dodatki na bazie polimerów winylowych czy chociażby dodatki organiczne wykorzystujące lignosulfoniany. Niestety użycie takich dodatków więżę się z dużo większymi kosztami, w związku z czym istnieje potrzeba znalezienia tańszych i równie skutecznych alternatyw.

Dlatego też ciekawym zagadnieniem pozostaje wytwarzanie dodatków do stabilizacji z różnego rodzaju materiałów pochodzenia odpadowego. Przeprowadzone dotąd w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” badania nad innowacyjnymi spoiwami, potwierdzają pozytywny ich wpływ na niektóre parametry stabilizowanego gruntu (np. wytrzymałościowe oraz uszczelniające). Do realizacji tych badań należy przygotować odpowiednią mieszankę gleby, spoiwa hydraulicznego oraz dodatku. Następnie po mechanicznym wymieszaniu, formowane są próbki w kształcie walców zgodne z normą PN-EN 13286-50,  które następnie dojrzewają w specjalnie przygotowanych pojemnikach, aby po określonym czasie (7 i 28 dni) poddać je próbom odporności na ściskanie na mechanicznej prasie. Po dokonanej próbie wyniki były porównywane z próbami kontrolnymi (nie zawierającymi żadnych ulepszaczy). Badania przeprowadzane były dla różnych rodzajów gleby. Spośród setek opracowanych scenariuszy udało się wyselekcjonować cztery najbardziej obiecujące dodatki pochodzenia odpadowego. Pozytywny wpływ wyselekcjonowanych dodatków zaobserwowany został zarówno dla gruntów spoistych jak i niespoistych. Wśród wybranych odpadów znajdują się opady z przemysłu ceramicznego, odpady z przemysłu spożywczego, odpady o kwaśnym odczynie oraz emulsje powstałe z popirolitycznych wosków poliolefinowych. Każdy z tych odpadów został przetestowany zarówno jako samodzielny środek do stabilizacji, gdzie najlepszy efekt dawały emulsje z wosków (wzrost wytrzymałości o 32 % dla gruntów spoistych oraz o 50 % dla gruntów niespoistych), jak i ich hybrydy. Szczególnie wyniki hybryd dawały obiecujące rezultaty, odpowiednio: dla hybryd na bazie odpadów ceramicznych – 35 % dla gruntów spoistych i 55 % dla gruntów niespoistych; dla hybryd na bazie odpadów z przemysłu spożywczego – 40 % dla gruntów spoistych i 25 % dla gruntów niespoistych; dla hybryd na bazie odpadów o kwaśnym odczynie – 20 % dla gruntów spoistych i 45 % dla gruntów niespoistych. Ponadto parametr uszczelniający, mający bezpośredni wpływ na podsiąkanie kapilarne również uległ widocznej poprawie.

Na potrzeby badań zostały także sprowadzone i przetestowane komercyjne dostępne środki do stabilizacji gruntów, które następnie zostały skonfrontowane z wybranymi dodatkami pochodzącymi z recyklingu.

Pozytywny wynik konfrontacji pozwala wiązać nadzieję z nowymi dodatkami do stabilizacji pochodzenia odpadowego oraz, że przyczynią się one do poprawy jakości infrastruktury drogowej bez negatywnego wpływu na środowisko.

Usługa badawcza nr 3

Kiełpino, 30.07.2021. Informujemy że poszukujemy wykonawcy do realizacji usługi badawczo-rozwojowej pt. Badania mechaniczne prototypów profili ze spoiwami 2.0 celem realizacji Etapu 3 projektu. Oferty należy nadsyłać do 9.08.2021 r za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, link poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61997

Kiełpino, 12.08.2021. Informujemy że ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte, wykonawcą została Pracownia Drogowa Waldemar Cyske, a wartość usługi to 35 000 zł netto. Informacja poniżej.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61997?sekcja=oferty

Usługa nr 2 (certyfikacja)

Kiełpino, 16.12.2021. Informujemy, że w związku z zakończeniem badań przemysłowych nad innowacyjnymi spoiwami, podpisano umowę z jednostką certyfikującą na realizację usługi pt. Badania mechaniczne prototypów profili gruntowych ze spoiwami 1.0 (certyfikacja i nadzór zakładowej kontroli produkcji spoiwa hydraulicznego w systemie 2+ wg normy PN-EN 13282-1:2013-07). Wykonawcą umowy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z Krakowa. Wartość usługi to 10 701 zł brutto.

Zespół Projektowy


KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA
„Waloryzacja odpadów i ich recykling materiałowy i energetyczny w gminie – aspekty praktyczne i ekonomiczne”

Przedsiębiorstwo Budowlane „WACIŃSKI” Witold Waciński i partnerzy zapraszają na ww. konferencję, gdzie przedstawione m.in. będą dotychczasowe rezultaty projektu:
Piątek, 25 marca 2022
Godz. 9.00-15.30
„Agroturystyka u Rychertów”
ul. Starowiejska 14, 83-307 Kiełpino
zgłoszenia do Pana Marka Zająca

email marek.zajac@wacinski.pl, tel. 797 437 041


Publikacja częściowych wyników projektu jako Studium Przypadku (Case Story) na Finalnej Konferencji Międzynarodowej polsko-duńsko-litewskiego projektu WASTEMAN

W wyniku współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w zakresie przygotowania próbnych preparatów na bazie wosków popirolitycznych z odpadów plastikowych do zastosowania w stabilizacji gruntów.

30.06.2022

Case_Story2_Soil_stabilization_plastic_waste_final.pdf (imp.gda.pl)